AYURLANA

Ayurveda voor de vrouw

Privacy Verklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Ayurlana is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan mij verstrekt. De persoonsgegevens die ik verwerk zijn: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Verder worden de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerkt: gezondheid. 

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt: het aanleggen van het cliënten dossier conform WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst), het afhandelen van uw betaling, om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is en om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

Ayurlana neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen en gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Ayurlana bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van 20 jaar voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vanaf de laatste afspraak. Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien u toestemming hiervoor geeft en enkel voor de uitvoering van onze overeenkomst.

Ayurlana is gebonden aan het medisch beroepsgeheim, uw gegevens worden binnen de EU verwerkt. Zowel ik, als uw therapeute, als ook U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten overdragen. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar dafina.tanase@gmail.com

Ayurlana wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Ayurlana neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dafina.tanase@gmail.com